1. Sąvokos

1.1. Administratorius – UAB „AMK“, juridinio asmens kodas 300100466, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 86-25, Vilnius.
1.2. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris naršo svetainę audioknygos.lt.
1.3. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naršant svetainę audioknygos.lt.
1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Prekė (-ės) – per svetainę audioknygos.lt platinamos audio knygos ir kitos garso rinkmenos, skirtos laikyti elektroninės informacijos rinkmenose ir naudoti taip, kaip tą numato Vartotojo licencija. Prekės sąvoka vienaskaitoje gali būti suprantama ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai, priklausomai kaip to reikalauja kontekstas.
1.6. Vartotojo licencija – naudojimosi įsigytomis Prekėmis sąlygos ir apribojimai.
 

2. Privatumo politikos sąlygos

2.1. Administratorius gerbia Vartotojų teisę į privatumą, todėl visa gauta informacija yra itin kruopščiai saugoma ir neatskleidžiama kitiems asmenims, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.
2.2. Vartotojas užpildęs registracijos formą audioknygos.lt svetainėje sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo Asmens duomenis. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas audioknygos.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei kitais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje.
2.3. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad Administratorius nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, išskyrus jei tai reikalinga svetainėje audioknygos.lt nurodytoms paslaugoms teikti. Apie tokį sutikimo atšaukimą Vartotojas turi pranešti Administratoriui nedelsiant.
2.4. Sistemos žurnalų ir registracijos formose esanti informacija renkama ir saugoma, siekiant geriau pritaikyti sistemą audioknygos.lt Vartotojų reikmėms bei statistinėms ataskaitoms rengti.
2.5. Administratorius nėra atsakingas už Asmens duomenų tvarkymo taisyklių pažeidimus, jei tai įvyksta ne dėl Administratoriaus kaltės.
2.6. Jei Vartotojas nepageidauja, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginiais rinkodaros tikslais jis apie tai el. paštu pagalba@audioteka.lt turi informuoti Administratorių.
2.7. Administratorius įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
2.7.1. jei yra Vartotojo sutikimas jo duomenų atskleidimui;
2.7.2. jei tai būtina teikiant Prekes ar Prekių palaikymo paslaugas Vartotojui;
2.7.3. tiesioginės rinkodaros tikslais;
2.7.4. jei Vartotojo Asmens duomenų prašo teisėsaugos institucijos;
2.7.5. jei Vartotojas nesilaiko Vartotojo licencijos sąlygų, t .y. pažeidžia Prekių įsigijimo, laikymo, platinimo ar naudojimo sąlygas;
2.7.6. jei Administratorius imasi teisinių veiksmų autorinėms teisėms ginti (tokiu atveju, gali būti atskleisti įtariamo pažeidimo padarymu Vartotojo Asmens duomenys).
2.8. Administratorius turi teisę keisti šią Privatumo politiką ir apie tai paskelbti svetainėje audioknygos.lt. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.